REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU „OD ZERA DO RENTIERA”

 • 1 Organizator
 1. Organizatorem szkolenia jest SWDC Spółka z o.o. z/ s w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 58 (00-545 Warszawa), NIP: 5252697813, REGON: 366523674, KRS: 0000661660adres e-mail: biuro@odzeradorentiera.com, numer: 790 245 988 zwana dalej „ Organizatorem ”.

 2. Organizator świadczy usługi wskazane w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.
 • 2 Definicje
 1. Szkolenie – usługa świadczona przez Organizatora w postaci nieograniczonego w czasie dostępu do Programu- szkolenia w modułach ( video, wyłącznie w formie on-line) zawierającego liczne nagrania udostępniane przez Organizatora dotyczące między innymi rozpoczęcia inwestowania w nieruchomości, sprawdzonych strategii budowania kapitału początkowego, budowania portfela mieszkań pod wynajem, strategii negocjacyjnych zapewniających sukces w procesie inwestowania, psychologii inwestowania w nieruchomości.
 2. Program – szkolenie w modułach (video, wyłącznie w formie on-line) zawierające liczne nagrania udostępniane przez Organizatora, do których dostęp otrzymuje Konsument. Konsument ma prawo korzystać z Programu, tak długo jak będzie on dostępny, przy czym Organizator zobowiązuje się udostępniać Program nie krócej niż przez okres 5 lat liczonych od dnia 1 maja 2023 roku.
 3. Strona internetowa- strona internetowa znajdująca się pod adresem: www.odzeradorentiera.com
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która wykupiła dostęp do Szkolenia.
 5. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Rejestracja- zgłoszenie chęci wykupienia Szkolenia na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej: www.odzeradorentiera.com
 7. Umowa – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest nabycie szkolenia, do zawarcia której dochodzi na odległość poprzez dokonanie przez Uczestnika rejestracji i opłaty.
 • 3 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania przez Organizatora z Uczestnikami umów oraz ich wykonywania i jest zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: www.odzeradorentiera.com
 2. Każda osoba dokonująca zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu, zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Wszystkie informacje oraz szczegóły dotyczące proponowanego przez Organizatora Szkolenia są dostępne na stronie internetowej: www.odzeradorentiera.com
 4. Informacje zamieszczone na stronie internetowej: odzeradorentiera.com stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator dokłada starań koniecznych do prawidłowego działania strony internetowej www.odzeradorentiera.com
 6. Szkolenie odbywa się wyłącznie w formie on-line w postaci umożliwienia Konsumentowi dostępu do Programu- szkolenia w modułach ( video, on-line) zawierającego liczne nagrania udostępniane przez Organizatora
 • 4 Zawarcie umowy
 1. Informacje o szkoleniu wraz z podaniem wysokości opłaty, zamieszczone na stronie internetowej:odzeradorentiera.com , nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (  Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej: kodeks cywilny ). Informacje o Programie wraz z podaniem wysokości opłaty zamieszczone na stronie internetowej: www.odzeradorentiera.com stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez dokonanie Rejestracji ( złożenie oferty ) przez Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 4. Oferta jest wiążąca 2 dni ( po tym czasie wygasa ). W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej: odezeradorentiera.com powinien wypełnić i wysłać formularz Rejestracji, podając następujące dane Uczestnika:
 3. Aktywny adres e- mail,
 4. Imię i nazwisko,
 5. Miejscowość zamieszkania,
 6. Numer telefonu.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest:
 8. Zgłoszenie uczestnictwa w dostępie do Szkolenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej: odzeradorentiera.com
 9. Dokonanie opłaty w wysokości podanej na stronie internetowej: odzeradorentiera.com na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora szkolenia na stronie internetowej: www.odzeradorentiera.com w terminie 2 dni od dnia wypełnienia formularza Rejestracji.
 • 5 Warunki płatności za szkolenie
 1. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu w wysokości podanej na stronie internetowej odzeradorentiera.comobejmuje wyłącznie uczestnictwo w szkoleniu.
 2. Uczestnik nabywający szkolenie oświadcza, że wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną na adres e- mail podany w formularzu Rejestracji. Niniejsze postanowienie nie dotyczy konsumentów.
 3. Opłata za szkolenie płatna jest z góry, w terminie 2 ( słownie: dwóch ) dni od zawarcia umowy ( wypełnienia formularza rejestracji ). Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora wskazany na stronie internetowej: _____________________.Zapłata jest dokonana z chwilą uznania rachunku bankowego Organizatora.
 4. Dokonując jednorazowej opłaty Uczestnik otrzymuje w cenie nieograniczony w czasie dostęp do Programu.
 5. Organizator podejmuje decyzję o dołączeniu/ wykluczeniu Uczestnika do utworzonej przez siebie zamkniętej społeczności na Discordzie (on-line). Dostęp dla Uczestnika jest gratis.
 6. Uczestnik, który dokonał nabycia szkolenia w przedsprzedaży, otrzyma od Organizatora dostęp do Programu w miesiącu- maj 2023 r.
 7. Uczestnik, który dokonał nabycia szkolenia po okresie przedsprzedaży, otrzyma od Organizatora dostęp do Programu w terminie nie dłuższym niż 24 h od zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym Organizatora, jednakże nie wcześniej niż w miesiącu- maj 2023 r.
 • 6 Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r.,poz. 827 z późn. zm. ) Uczestnik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy ( rezygnacji ze szkolenia ) bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e- mail Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, przed upływem terminu.
 2. Konsument niniejszym oświadcza, że został poinformowany przez Organizatora o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia i sposobie odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Jednocześnie Konsument oświadcza, że został poinformowany przez Organizatora przed rozpoczęciem wykonania umowy, iż po wykonaniu usługi (umożliwienie dostępu do szkolenia), utraci on prawo do odstąpienia od umowy, nawet jeżeli od dnia zawarcia umowy nie upłynęło jeszcze 14 dni (art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 • 7 Zakaz rejestrowania i rozpowszechnia Szkolenia
 1. Organizator szkolenia nie wyraża zgody na rejestrowanie, przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych, zarówno w formie nagrania audio, jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej, czy analogowej, lub na rozpowszechnianie treści i przebiegu szkolenia w jakiejkolwiek formie przez Uczestnika, ani w całości, ani we fragmentach.
 2. W razie stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika postanowienia opisanego w ust. 1, Organizatorowi przysługuje prawo natychmiastowego zablokowania Uczestnikowi dostępu do Programu.
 • 8 Zachowanie poufności
 1. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie treści oraz materiały prezentowane na szkoleniu są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną Michała Kołtysia oraz są objęte ochroną prawną. Przez treść i materiały należy rozumieć w szczególności treść wszystkich wystąpień, prezentacji, zdjęć, arkuszy kalkulacyjnych, materiałów informacyjnych.
 2. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie treści oraz materiały prezentowane na szkoleniu przekazywane są do własnego użytku Uczestnika w jego własnej działalności związanej z wynajmem, zarządzaniem i obrotem nieruchomościami, nie zaś do prezentowania innym osobom w ramach szkoleń, publikacji, wystąpień, e- booków, webinarów itp.
 3. W razie stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika szkolenia postanowień § 8, Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Michała Kołtysia kary umownej w wysokości 10.000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ) za każde naruszenie, co nie wyłącza uprawnienia wierzyciela do dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wartość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.
 • 9 Ochrona danych osobowych
 1. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Baza danych osobowych Uczestników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczegółowo chronione i zabezpieczone przez dostępem osób nieupoważnionych, stosownie do przepisów RODO.
 3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofercie przez Organizatora szkolenia, jak również o innych ofertach Organizatora, które pojawią się w przyszłości.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora szkolenia w celu organizowania i realizacji szkolenia, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofercie, jak również o innych ofertach Organizatora, które pojawią się w przyszłości.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • 10 Reklamacje
 1. W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że sposób realizacji szkolenia nie jest zgodny z umową, ma on prawo złożenia reklamacji na adres: biuro@odzeradorentiera.com lub w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia lub też od dnia. w którym zgodnie z umowa szkolenie miało się zakończyć. Reklamacja powinna zawierać:

      a ) imię i nazwisko Uczestnika,

 1. oznaczenie szkolenia,
 2. opis zastrzeżeń dotyczących szkolenia,
 3. datę zawarcia umowy.
 4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Uczestnik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację w formie pisemnej lub na podany adres e- mail.
 • 11 Odpowiedzialność
 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 • 12 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji nowego Regulaminu na stronie internetowej pod adresem e-mail: www.odzeradorentiera.com. Zmienionego Regulaminu nie stosuje się do umów zawartych przed jego wejściem w życie.